Tisk

Mezinárodní labské fórum 2019

Cover Image

V prosinci 2015 byly pro období 2016 – 2021 zveřejněny aktualizovaný Mezinárodní plán oblasti povodí Labe (část A) podle Rámcové směrnice o vodách a Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe (část A) podle Povodňové směrnice.

Koncem roku 2018, tedy v polovině uvedeného období, státy v povodí Labe informovaly Evropskou komisi o pokroku dosaženém při realizaci opatření k dosažení cílů RSV. Podle Povodňové směrnice musely státy k tomuto datu také přezkoumat a případně aktualizovat výsledky předběžného vyhodnocení povodňových rizik.

Účelem Mezinárodního labského fóra v dubnu 2019 bylo informovat zainteresovanou veřejnost o pokroku při plnění nadregionálních environmentálních cílů stanovených v plánu povodí na mezinárodní úrovni a o stavu a výsledcích probíhajících přezkumů podle Povodňové směrnice. Vedle toho byly také představeny příklady opatření realizovaných podle obou směrnic na národní úrovni. MLF 2019 se zúčastnilo celkem více než 110 osob.

První den MLF 2019 byl věnován převážně implementaci Rámcové směrnice o vodách, druhý den pak implementaci Povodňové směrnice. Program a prezentace přednášek MLF 2019 jsou k dispozici zde.

Prezentace

9. 4. 2019

Implementace Rámcové směrnice o vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe

10. 4. 2019

Implementace Povodňové směrnice v mezinárodní oblasti povodí Labe