Tisk

Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi představuje významnou oblast činnosti MKOL již od poloviny devadesátých let.

Nejprve byly zpracovány analýzy vzniku povodní, strategie povodňové ochrany a zmapování stávající úrovně povodňové ochrany v povodí Labe. Na jejich základě byl v červenci 2002 zpracován „Akční plán povodňové ochrany v povodí Labe“, do kterého byly následně promítnuty i poznatky a zkušenosti získané při extrémní povodni v srpnu 2002 a který byl poté MKOL v říjnu 2003 schválen.

Nejdůležitější cíle Akčního plánu:

 • Posílení schopnosti krajiny zadržovat vodu v ploše povodí, v korytech toků a v údolních nivách
 • Ochrana ohrožených oblastí pomocí technických opatření
 • Snižování potenciálu škod v ohrožených oblastech (na základě zmapování povodňových rizik)
 • Zdokonalování předpovědních a hlásných povodňových systémů
 • Zlepšení informovanosti veřejnosti a zvyšování povědomí o nebezpečí povodní

Vybrané výsledky do roku 2011 (ze závěrečné zprávy):

 • Ve čtyřech lokalitách byly proti povod ňové hráze oddáleny od toku, čímž se opět získalo přes 650 ha záplavových ploch.
 • Celkem bylo zrekonstruováno nebo nově vybudováno 513 km ochranných hrází. Dále bylo zrealizováno 18 nových retenčních nádrží s retenčním objemem nad 30 000 m³, což představuje celkový retenční objem 10,2 mil. m3. Objem nově vybudovaných či zrekonstruovaných nádrží a objektů ke zlepšení retenční schop nosti činí 71 mil. m³.
 • V povodí Labe bylo od schválení Akčního plánu v roce 2003 do konce roku 2011 vynaloženo na investice v oblasti technické povodňové ochrany v České republice 4,2 mld. Kč a na rekonstrukci labských ochranných hrází v Německu 450 mil. EUR.
 • Prodloužením předpovědního období v české části povodí z 24 na 48 hodin bylo možné prodloužit předpovědní dobu pro Drážďany z 36 na 60 hodin.
 • Protipovodňová opatření, která byla dokončena v letech 2002 – 2011, poskytují ochranu přibližně pro 400 000 obyvatel.
 • Závěrečná zpráva obsahuje přehled výsledků předběžného vyhodnocení povodňových rizik v povodí Labe dle Povodňové směrnice.

Od roku 2012 jsou obsahová témata a prvky  „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ začleněna a dále rozpracovávána v rámci implementace evropské Povodňové směrnice.

Vyhodnocování významných povodní

Významné povodně v povodí Labe jsou společně vyhodnocovány a výsledky jsou zveřejňovány formou publikací v českém a německém jazyce. Takto byly vyhodnoceny povodně v letech 2002, 2006, 2010 a 2013.