Tisk

Vývoj jakosti vody v Labi

Cover Image

Pozitivní změny jakosti vody v Labi v letech 1990 - 1992 byly podmíněny zejména uzavíráním podniků a poklesem výroby na území nových spolkových zemí Německa. Další zlepšení jakosti vody v následujících letech je výsledkem sanačních opatření, především výstavby komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod a technologických změn v průmyslových podnicích.

Změny jakosti vody v Labi od devadesátých let 20. století

Vývoj průměrných ročních koncentrací rtuti a lindanu v měrném profilu Hřensko / Schmilka

Koncentrace kyslíku nezbytného pro život ve vodě se v Labi trvale zvyšovaly. Koncentrace kolem 3 mg/l, tj. v blízkosti hodnoty kritické pro ryby, jsou nadále zaznamenávány pouze v úseku Labe pod Hamburkem ovlivňovaném přílivem a odlivem. 

Průměrné koncentrace těžkých kovů ve vodné fázi od roku 1990 výrazně poklesly, u některých těžkých kovů dokonce o několikanásobek. Koncentrace organických látek ve vodné fázi rovněž významně poklesly.

Pozitivní změny jakosti vody v povodí Labe dokládají grafy, které znázorňují vývoj průměrných ročních koncentrací ukazatelů rtuti a ƴ-hexachlorcyklohexanu/lindanu na základě vzorků odebraných v měrném profilu Hřensko/Schmilka.

Vývoj jakosti vody v Labi je dokumentován v Tabulkách hodnot fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů Mezinárodního programu měření Labe a v souhrnných zprávách Vyhodnocení výsledků Mezinárodního programu měření Labe.

 

Další výhled

Přes dosažený velký pokrok je ve vodné fázi nadále zjišťováno značné znečištění živinami (sloučeninami fosforu a dusíku), pocházejícími hlavně z plošných zdrojů (zejména ze zemědělství). Kromě toho je část škodlivých látek vázána na plaveniny a sedimenty.

Jedná se především o těžké kovy (rtuť, kadmium, olovo, zinek), specifické organické látky (chlorované benzeny, chlorované pesticidy, polychlorované bifenyly, polycyklické aromatické uhlovodíky) a tributylcín. V případě větších průtoků mohou být tyto látky remobilizovány ze sedimentů.

Další články k tématu