Tisk

Mezinárodní měřicí síť a mezinárodní program měření

Cover Image

První mezinárodní program měření byl sestaven pro rok 1992 a zahrnoval 63 ukazatelů. Jednotlivé ukazatele se sledují v těch složkách, ve kterých se vyskytují ve významných koncentracích. Vedle sledování ve vodné fázi bylo v roce 1996 poprvé zavedeno rutinní sledování sedimentovatelných plavenin. Od roku 2007 je Mezinárodní program měření Labe součástí monitorování stavu povrchových vod podle článku 8 Rámcové směrnice o vodách.

Mezinárodní program měření Labe

Dalba k odběru vzorků na Labi ve Schmilce, foto: LfULG

V rámci Mezinárodního programu měření Labe 2019 se nyní sleduje cca 180 ukazatelů ve vodné fázi a 70 ukazatelů v sedimentovatelných plaveninách. Biologická část programu měření zahrnuje cca 10 ukazatelů a v dílčím programu měření bioty je sledováno 35 ukazatelů.

Mezinárodní program měření Labe je počínaje rokem 2019 sestavován podle zásad Strategie měření MKOL.

Pravidelné sledování jakosti vody v Labi na základě zharmonizovaného mezinárodního programu měření umožňuje mimo jiné odhalit nápadné vnosy znečišťujících látek. Tak byly například v roce 2005 a v období od listopadu 2015 do února 2016 zjištěny v Labi v měrném profilu Hřensko/Schmilka zvýšené koncentrace haloetherů a v roce 2015 zvýšené hodnoty polychlorovaných bifenylů (PCB).

Mezinárodní měřicí síť

Měrné profily Mezinárodního programu měření Labe 2019

V rámci Mezinárodního programu měření Labe 2019 se jakost vody sleduje na 15 měrných profilech (10 přímo na Labi a 5 na přítocích), které jsou zároveň i profily situačního monitorování podle Rámcové směrnice o vodách a poskytují kompletní přehled o aktuální situaci v oblasti povodí Labe.

Na měrných profilech, které jsou vybaveny měřicími stanicemi, se některé ukazatele, jako např. teplota vody, hodnota pH, vodivost, rozpuštěný kyslík a průtok, měří kontinuálně. Pro stanovení ostatních ukazatelů probíhá v měřicích stanicích automatický odběr vzorků, které se následně analyzují v laboratoři.

Další články k tématu