Tisk

Analýza charakteristik oblasti povodí Labe

Výchozím podkladem pro zpracování plánů povodí a programů opatření je analýza charakteristik oblasti povodí, přezkoumání důsledků lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod a ekonomická analýza využívání vod podle článku 5 Rámcové směrnice o vodách (RSV).

Státy v povodí Labe zpracovaly tyto analýzy poprvé v roce 2004. Výsledky těchto prací byly pro mezinárodní oblast povodí Labe shrnuty do jedné zprávy, tzv. Zprávy 2005. Tato zpráva obsahuje také souhrnné informace o zřízení registrů chráněných oblastí ve státech v oblasti povodí Labe podle článku 6 RSV.

Analýzy a přezkoumání podle článku 5 RSV je nutno do roku 2013 a dále každých šest let přehodnotit a podle potřeby aktualizovat. První přehodnocení v roce 2013 provedly státy v povodí Labe interně, výsledky byly použity pro zpracování aktualizovaného plánu povodí. Registry chráněných oblastí podle článku 6 RSV se přezkoumávají a aktualizují průběžně.