Tisk

Rámcová směrnice o vodách

Cíl: dobrý stav povrchových a podzemních vod

Cover Image

Dne 22. prosince 2000 nabyla účinnosti Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Evropského společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice vodách – RSV). Cílem RSV je dosáhnout dobrého stavu povrchových a podzemních vod. Za tímto účelem jsou stanovovány postupy a nástroje, které musí členské státy zrealizovat.

Čtyři státy v Mezinárodní oblasti povodí Labe – Česká republika, Německo, Rakousko a Polsko – se dohodly na tom, že postup při plnění úkolů RSV v tomto povodí budou koordinovat pod zastřešením MKOL.

MKOL přitom mohla navázat na poznatky a zkušenosti získané při naplňování „Prvního akčního programu (Naléhavého programu) ke snížení odtoku škodlivých látek v Labi a jeho povodí“ (1992 – 1995) a „Akčního programu Labe“ (1996 – 2010), které byly zaměřeny především na řešení problémů v oblasti bodových zdrojů znečištění, ale také na snižování vnosů živin a pesticidů ze zemědělství, znečištění ze starých zátěží a skládek, atmosférických vlivů a vlivů dopravy. Akční program Labe byl ukončen v roce 2010 závěrečnou zprávou.

Hodnocení stavu vod podle Rámcové směrnice o vodách

Rámcová směrnice o vodách přinesla nové podněty a výzvy. V oblasti povrchových vody klade směrnice například velký důraz na složky biologické kvality a morfologii vod. Také zaměření na podzemní vody a ekonomické aspekty vodního hospodářství bylo pro činnost MKOL nové. Hodnocení stavu vod podle RSV je komplexní a kritéria hodnocení náročná. Pokud je pouze jeden jediný ukazatel v nevyhovujícím stavu, je celkové hodnocení negativní. Počet sledovaných složek kvality a ukazatelů se oproti předchozí praxi výrazně rozšířil, zejména o biologické složky, tj. např. o živočichy a rostliny, žijící ve vodním prostředí.

Zásadním nástrojem pro dosažení environmentálních cílů RSV jsou plány povodí a programy opatření, které byly poprvé zveřejněny koncem roku 2009 a poté jsou každých šest let přezkoumány a aktualizovány.

Pro mezinárodní oblast povodí Labe byl zpracován jeden společný plán povodí – Mezinárodní plán oblasti povodí Labe. Tento plán se skládá ze společně zpracované části A se souhrnnými informacemi za celou oblast povodí a z částí B – tj. plánů, které zpracovaly jednotlivé státy za národní části oblasti povodí.

Koncem roku 2015 zveřejnila MKOL aktualizovaný „Mezinárodní plán oblasti povodí Labe“ (část A) na období 2016 – 2021.

 

Zapojení veřejnosti a konzultace

Je potěšující, že práce MKOL je kriticky a konstruktivně provázena aktivní účastí veřejnosti. MKOL jde při vypracování plánů povodí nad rámec požadovaný RSV ohledně zapojení veřejnosti. Aktivity k informování veřejnosti a konzultacím, jako jsou například semináře nebo odborné konzultace, se konají pod zastřešením Mezinárodního labského fóra. Veřejnost kromě toho využívá možnosti podání písemných připomínek k jednotlivým krokům implementace RSV.

Další články k tématu