Tisk

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů – stručný přehled

Obecné informace

Následující informace poskytují zjednodušený přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, jejichž prostřednictvím Vás lze jako osobu identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete dále v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Kdo zodpovídá za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Údaje na těchto webových stránkách zpracovává provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje jsou na nich uvedeny v sekci „Kontakt“.

Jak Vaše údaje shromažďujeme?

Vaše údaje získáváme jednak tehdy, když nám je sdělíte. Zde se může jednat např. o údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře.

Jiné údaje pak shromažďují naše systémy IT automaticky při návštěvě webových stránek. Jsou to především technické údaje (např. internetový prohlížeč, provozní systém nebo čas zobrazení stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky otevřením našich webových stránek.

K čemu Vaše údaje používáme?

Část údajů shromažďujeme proto, abychom zajistili bezchybné fungování webových stránek. Jiné údaje mohou být použity k analýze Vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ve vztahu ke svým údajům?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informaci o původu svých uložených osobních údajů, o jejich příjemci a účelu. Kromě toho máte právo požadovat opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. S touto problematikou stejně jako s dalšími otázkami na téma ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím adresy uvedené v sekci „Kontakt“. Dále Vám přísluší právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Kromě toho máte právo za určitých okolností vyžadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Podrobnosti naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů v odstavci „Právo na omezení zpracování“.

Nástroje pro analýzu a nástroje externích poskytovatelů

Při návštěvě našich webových stránek může být Váš pohyb statisticky vyhodnocován. Děje se to zejména prostřednictvím cookies a takzvaných analytických programů. Analýza Vašeho surfování probíhá zpravidla anonymně; zpětně ho k Vám vysledovat nelze. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo jí zabránit tím, že určité nástroje nebudete používat. Podrobné informace k tomu naleznete dále v textu tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecná sdělení a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a zacházíme s nimi v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů i v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Když používáte tyto webové stránky, získávají se tím různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, jejichž pomocí můžete být identifikováni. Ve zde předkládaném Prohlášení o ochraně osobních údajů se objasňuje, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Je zde rovněž vysvětleno, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat po internetu (např. při e-mailové komunikaci) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Odkaz na odpovědné místo

Odpovědné místo pro zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE)
Postfach 1647/1648 
39006 Magdeburg

Telefon: +49 391 400030
E-mail: sekretariat@ikse-mkol.org

Odpovědné místo je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres apod.).

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Celou řadu operací zpracování údajů lze uskutečnit pouze s Vaším výslovným souhlasem. Jednou udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu e-mailem zaslané sdělení bez pevně dané formy. Zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech jakož i proti přímému marketingu (čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ONOOÚ/GDPR)

Pokud je zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) ONOOÚ/GDPR, máte z důvodů, které se týkají Vaší konkrétní situace, právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů; včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na kterém zpracování spočívá, naleznete v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Vznesete-li námitku, nebudeme již nadále Vaše dotyčné osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 ONOOÚ/GDPR).

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku, nebudou již poté Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávány (námitka podle čl. 21 odst. 2 ONOOÚ/GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení ONOOÚ/GDPR náleží dotyčným právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Právem podat stížnost nejsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo nechat sobě nebo třetí osobě předat v běžně používaném, strojově čitelném formátu údaje, které na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy automaticky zpracováváme. Vyžadujete-li přímý přenos údajů na jiného správce, dojde k tomu pouze tehdy, pokud to je technicky proveditelné.

Protokol SSL resp. TLS

Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, např. objednávek či dotazů, které nám jako provozovateli stránek posíláte, šifrovací protokoly SSL resp. TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že v adresním řádku prohlížeče se „http://“ změní na „https://“, a podle ikony visacího zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je šifrovací protokol SSL resp. TLS aktivován, nemůže číst údaje, které nám posíláte, nikdo třetí.

Informace, blokování, výmaz a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci i účelu zpracování údajů a příp. právo na opravu, blokování, nebo výmaz těchto údajů. S otázkami na toto téma i na téma osobních údajů obecně se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím adresy uvedené v sekci „Kontakt“.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. V této záležitosti se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím adresy uvedené v sekci „Kontakt“. Právo na omezení zpracování je možné v následujících případech:

  • Pokud popíráte správnost svých osobních údajů, které jsou u nás uložené, potřebujeme zpravidla čas, abychom to prověřili. Po dobu přezkumu máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování Vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete namísto výmazu požadovat omezení zpracování údajů.
  • Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, avšak Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, máte právo požadovat namísto výmazu omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 ONOOÚ/GDPR, je nutné zvážit Vaše a naše zájmy. Dokud není jisté, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

Pokud jste zpracování svých osobních údajů omezili, mohou být tyto údaje – s výjimkou jejich uložení – zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské Unie nebo některého členského státu.

3. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně používají takzvané cookies. Cookies nezpůsobují na Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se umístí na Vašem počítači a které Váš prohlížeč ukládá.

Většina námi používaných cookies jsou takzvané „session-cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy se automaticky vymažou. Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém přístroji uloženy tak dlouho, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují rozpoznání Vašeho prohlížeče při příští návštěvě.

Prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o umisťování cookies informováni a cookies povolovali jen v jednotlivých případech, přijímání cookies v určitých případech nebo obecně vyloučili a aktivovali automatické vymazávání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může dojít k omezení funkčnosti těchto webových stránek.

Cookies, které jsou potřebné pro provedení elektronického komunikačního procesu nebo pro poskytování určitých, Vámi žádaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ/GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies kvůli technicky bezchybnému a optimalizovanému poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné cookies (např. cookies pro analýzu Vašeho surfování), jsou tyto v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů pojednány odděleně.

Log soubory serveru

Poskytovatel stránek shromažďuje a ukládá informace automaticky v takzvaných log souborech serveru, které nám automaticky zprostředkovává Váš prohlížeč. Jsou to:

  • typ a verze prohlížeče
  • používaný provozní systém
  • URL referer
  • hostname používaného počítače
  • čas dotazu na server
  • IP adresa

Spojování těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí.

Zaznamenání těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ/GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci svých webových stránek – k tomu musí být shromažďovány log soubory serveru.

4. Nástroje analýzy a reklama

Matomo (dříve Piwik)

Tyto webové stránky využívají open source služby webové analýzy Matomo. Matomo používá takzvané „cookies“. To jsou textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. K tomu jsou na našem serveru ukládány pomocí cookie vytvořené informace o používání těchto webových stránek. IP adresa je před uložením anonymizována.

Matomo cookies zůstávají na Vašem koncovém přístroji, dokud je nevymažete.

Ukládání Matomo cookies a používání tohoto nástroje analýzy probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ/GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze uživatelského chování, aby mohl optimalizovat jak svou webovou nabídku, tak i reklamu.

Informace o používání těchto webových stránek vytvořené pomocí cookie nejsou předávány třetím stranám. Ukládání cookies můžete odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče zabránit; upozorňujeme Vás ovšem na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moct v plném rozsahu využívat veškeré funkce těchto webových stránek.

Pokud s ukládáním a využíváním svých údajů nejste srozuměni, můžete zde ukládání i využívání deaktivovat. V tomto případě se ve Vašem prohlížeči uloží opt-out-cookie, který zabrání tomu, aby Matomo ukládal údaje o užití. Pokud cookies smažete, má to za následek to, že se smaže i Matomo opt-out-cookie. Opt-out musí být při další návštěvě naší stránky znovu aktivován.

5. Pluginy a nástroje

 Webové fonty Google

Tato stránka využívá pro jednotné zobrazení typů písma takzvané webové fonty, které poskytuje Google. Pro správné zobrazení textů a typů písma stáhne Váš prohlížeč při návštěvě stránky požadované webové fonty do cache prohlížeče.

Za tímto účelem musí Vámi používaný prohlížeč kontaktovat servery Google. Tím se Google dozví, že přes Vaši IP adresu byly navštíveny naše webové stránky. Používání webových fontů Google se děje v zájmu jednotného a poutavého zobrazování našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ/GDPR.

Pokud Váš prohlížeč webové fonty nepodporuje, bude Váš počítač používat standardní písmo.

Další informace k webovým fontům Google naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v Zásadách ochrany osobních údajů od společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.