Tisk

Prevence a ochrana před vnosem PCB a jiných znečišťujících látek ze starých nátěrů do vodních toků v mezinárodním povodí Labe

MKOL schválila v říjnu 2016 dokument s názvem „Prevence a ochrana před vnosem PCB a jiných znečišťujících látek ze starých nátěrů do vodních toků v mezinárodním povodí Labe“.

Podnětem ke zpracování tohoto dokumentu byla zkušenost z opravy povrchu železničního mostu v Ústí nad Labem, při které byl od března do května 2015 otryskáním odstraněn starý nátěr obsahující polychlorované bifenyly (PCB). Podle dosavadních analýz vedly tyto práce k významným zvýšeným hodnotám PCB v Labi a v oblasti nezaplavené říční nivy v okolí železničního mostu.

Uvedený dokument (viz zde) byl rozeslán příslušným orgánům v České republice a Německu, jako preventivní opatření pro možné budoucí sanace starých nátěrů konstrukcí na a při vodních tocích.