Tisk

Havarijní profil Hřensko

Slavnostní zahájení provozu stabilního havarijního profilu Hřensko v hraničním úseku Labe

Cover Image

Státní podnik Povodí Labe zahájil ve spolupráci s Mezinárodní komisí pro ochranu Labe a Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje dne 28. dubna 2016 provoz havarijního profilu Hřensko. Slavnostní zahájení provozu bylo spojeno s havarijním cvičením na Labi.

Havarijní cvičení, 28. 4. 2016

Havarijní cvičení, 28. 4. 2016

První úvahy o záměru vybudování havarijního profilu na Labi pod Děčínem se objevily v 80. letech minulého století. Důvodem byly časté havárie čistoty vody způsobené především vysokou koncentrací průmyslových podniků podél toku a současně intenzivní lodní dopravou na Labi v úseku Ústí nad Labem až státní hranice u Hřenska. Většina havarijních případů je způsobena plovoucími látkami, poměrně často ropného původu, které lze zachytit nornými stěnami. Potřeba vytvoření technických podmínek pro rychlý a účinný zásah byla podpořena současně tím, že Hřensko je hraničním profilem a několik kilometrů za státní hranicí dochází prostřednictvím břehových infiltrací k odběru labské vody pro vodárenské účely.

Přes podporu ze strany Mezinárodní komise pro ochranu Labe nebyla příprava a realizace projektu snadná. Nejstarším dochovaným projektem byl návrh z března roku 1990. Na něj navázaly další studie a posuzování variantních řešení, která hledala nejvhodnější lokalitu a konstrukční řešení stavby. Na základě rozboru podmínek proudění, postupové rychlosti hladinového znečištění a přístupových možností byl jako nejvhodnější vybrán profil pod ústím Suché Kamenice, kde byly provedeny terénní úpravy, úprava sjezdu k Labi a břehových partií a osazení vázacích prvků na české straně a za podpory Vodního a plavebního úřadu v Drážďanech také na německé straně. Součástí materiálového vybavení je 270 m norných stěn včetně příslušenství, olejové sběrače a olejové separátory s příslušenstvím, nádoby na uložení závadných látek, elektrocentrála a přívěsný vozík s nástavbou pro transport vybavení. Náklady na vybudování havarijního profilu včetně materiálového vybavení činily cca 5,3 mil. Kč. V případě výskytu hladinového havarijního znečištění bude příslušný zásah provádět Hasičský záchranný sbor Děčín.