Tisk

Mezinárodní program měření Labe 2019

Aktualizace Mezinárodního programu měření Labe, který od roku 1992 slouží ke sledování jakosti povrchových vod v povodí Labe.

Při přípravě Mezinárodního programu měření Labe 2019 se vycházelo ze struktury a strategie dosavadních mezinárodních programů měření Labe, tj. sledování ukazatelů se provádí v té matrici, v níž jsou převážně relevantní – ve vodě, sedimentovatelných plaveninách a v biotě. Mezinárodní program měření Labe 2019 byl sestaven podle zásad nové Strategie měření MKOL.

Mezinárodní program měření Labe 2019 byl sestaven s přihlédnutím:

  • k nové Strategii měření MKOL,
  • k prioritním látkám dle Rámcové směrnice o vodách (příloha X), směrnice 2008/105/ES ve znění směrnice 2013/39/EU,
  • ukazatelům ze seznamu sledovaných látek pro monitorování v rámci Evropské unie, stanoveného v článku 8b směrnice 2008/105/ES (watch list),
  • vybraným látkám MKOL,
  • ostatním látkám / ukazatelům: jejichž sledování vyžadují starší směrnice ES, které se vyskytují v Labi v signifikantním množství, které jsou důležité pro hodnocení ekologického stavu.

Mezinárodní program měření Labe 2019 zahrnuje 15 měrných profilů (10 měrných profilů na Labi a 5 měrných profilů na přítocích), které jsou zároveň profily situačního monitoringu podle Rámcové směrnice o vodách a poskytují ucelený přehled o aktuální situaci v mezinárodní oblasti povodí Labe.

Další podrobnosti jsou uvedeny v úvodním komentáři Mezinárodního programu měření Labe na rok 2019.

Další články k tématu