Tisk

Příslušné orgány

Příslušné orgány jsou odpovědné za uplatnění pravidel Rámcové směrnice o vodách (RSV) v částech mezinárodní oblasti povodí Labe, které leží na jejich území.

Příslušné orgány v mezinárodní oblasti povodí Labe

Členské státy v povodí Labe určily podle článku 3 odst. 2 přílohy I RSV orgány příslušné pro uplatnění pravidel RSV v částech mezinárodní oblasti povodí Labe, které leží na jejich území. Zprávu o těchto příslušných orgánech předaly členské státy v povodí Labe Evropské komisi v červnu 2004. Jakékoli změny předaných údajů musí být Evropské komisi ohlášeny do tří měsíců od vstupu příslušné změny v platnost.

Seznam příslušných orgánů v mezinárodní oblasti povodí Labe je uveden v kapitole 10 části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe. Na mapě 10.1 plánu jsou znázorněna sídla příslušných orgánů a oblasti jejich působnosti. Aktuální seznam (tabulka, stav konec roku 2015) je k dispozici zde.