Tisk

Plány povodí a programy opatření v mezinárodní oblasti povodí Labe

Plány povodí a programy opatření jsou hlavními nástroji k dosažení cílů Rámcové směrnice o vodách.

Státy v povodí Labe se dohodly na tom, že za mezinárodní oblast povodí Labe bude zpracován jeden společný plán povodí – Mezinárodní plán oblasti povodí Labe. Tento plán se skládá ze společně zpracované části A se souhrnnými informacemi na mezinárodní úrovni a z částí B – tj. plánů, které zpracovaly jednotlivé státy na národní úrovni.

Na stránkách MKOL je zveřejněna pouze část A plánu povodí, části B jsou k dispozici na internetových stránkách států v povodí Labe:

Programy opatření jsou zpracovány pouze na národní úrovni, zohledňují však nadregionální environmentální cíle ve vztahu k ekologické průchodnosti vodních toků a snížení vnosů živin a znečišťujících látek popsané v části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe.

Plány povodí a programy opatření musí být vždy nejdéle po šesti letech přezkoumány a aktualizovány.

V prosinci 2009 byl zveřejněn Mezinárodní plán oblasti povodí Labe. Hlavní body plánu na mezinárodní úrovni jsou uvedeny v informačním listu MKOL č. 3 z prosince 2009.

Informační list MKOL č. 4 k Rámcové směrnici o vodách z dubna 2013 shrnuje dosavadní výsledky práce MKOL, prováděné v souladu s plánem povodí, uvádí příklady realizovaných opatření a komentuje výsledky plnění nadregionálních environmentálních cílů.

Na základě zjištění v části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe se MKOL v letech 2009 až 2014 soustředila na zpracování doporučení pro druhé plánovací období 2016 – 2021 v oblasti managementu sedimentů, údržby povrchových vod využívaných pro plavební účely a managementu množství vod. Práce, které probíhaly v ad hoc skupinách expertů, byly zakončeny závěrečnými zprávami:

  • Publikace „Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty. Návrhy správné praxe pro management sedimentů v povodí Labe pro dosažení nadregionálních operativních cílů“, MKOL 2014. Publikace představuje odborný milník na národní a mezinárodní úrovni. Poprvé se problematika sedimentů pojednávala ve velkém intenzivně obhospodařovaném mezinárodním povodí s cílem odvodit doporučené postupy ke zlepšení stavu vod. K podchycení tématu v celé jeho složitosti bylo nutné zvolit integrální přístup založený na analýze rizik. Souvislosti mezi příčinou a dopadem jsou zde důsledně řešeny z pohledu uceleného povodí. Publikace je k dispozici ve výtisku s omezením příloh a dále v kompletním rozsahu v elektronické podobě na internetových stránkách MKOL. Krátké shrnutí publikace bylo vydáno v roce 2015 jako informační list MKOL v českém, německém a anglickém jazyce.
  • Publikace „Údržba povrchových vod využívaných pro plavební účely v povodí Labe s ohledem na zlepšení ekologického stavu / potenciálu. Závěrečná zpráva“, MKOL 2013.
  • Závěrečná zpráva k managementu množství vod – závěry zapracovány přímo do aktualizace části A plánu na období 2016 – 2021.

První aktualizace Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe na druhé plánovací období 2016 – 2021 byla zveřejněna v prosinci 2015 a doprovází ji rovněž shrnutí hlavních bodů v informačním listu MKOL č. 5 k Rámcové směrnici o vodách.

Další články k tématu