Tisk

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik

Oblasti v významným povodňovým rizikem

Cover Image

Na základě výsledků předběžného vyhodnocení povodňových rizik byly v mezinárodní oblasti povodí Labe zpracovány mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik a následně plány pro zvládání povodňových rizik pro vodní toky v celkové délce 9 905 km (393 oblastí s významným povodňovým rizikem), z toho 2 047 km (111 oblastí) v České republice a 7 858 km (282 oblastí) v Německu. V polské ani v rakouské části mezinárodní oblasti povodí Labe nebyly stanoveny žádné oblasti s významným povodňovým rizikem.

Potenciálně významná povodňová rizika existují v souvislosti s uplatněním:

  • čl. 4 ve spojitosti s čl. 5 Povodňové směrnice na vodních tocích v délce 6 052 km, z toho 2 047 km v České republice a 4 005 km v Německu, 
  • čl. 13 odst. 1a) ve spojitosti s čl. 5 Povodňové směrnice pouze v německé části povodí Labe na vodních tocích v délce 2 298 km,

což představuje celkem 8 350 km vodních toků.

V rámci německé části povodí Labe bylo na základě čl. 13 odst. 1 b) Povodňové směrnice roz-hodnuto, že mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik, jakož i plány pro zvládání povodňových rizik budou vypracovány pro vodní toky v celkové délce 1 555 km.