Tisk

Vyhodnocení připomínek veřejnosti

Návrh Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe (část A)

Konzultace Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe (část A) proběhla společně s Mezinárodním plánem oblasti povodí Labe od 22. prosince 2014 do 22. června 2015. V této době bylo možné předložit připomínky písemně do sekretariátu MKOL.

Sekretariát MKOL obdržel celkem 11 připomínek, ve kterých bylo obsaženo několik desítek dílčích požadavků. U jednotlivých připomínek bylo posouzeno, zda se týkají Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe, a následně stanoveno, zda se vztahují k mezinárodní (část A) nebo národní úrovni (část B). Připomínky vztahující se k části B byly předány k vypořádání na příslušnou národní úroveň. Na závěr bylo rozhodnuto, které připomínky vztahující se k části A vyžadují úpravu Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik.

Výsledky vyhodnocení připomínek byly zpracovány formou zde dostupné souhrnné tabulky.