Tisk

Informování veřejnosti

V mezinárodních povodích je třeba zajistit výměnu důležitých informací mezi příslušnými orgány. Proto MKOL uspořádala v Magdeburku mezinárodní workshopy k následujícím tématům:

  • Předběžné vyhodnocení povodňových rizik (31. 5. – 1. 6. 2011)
  • Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik (4. 12. 2012)
  • Povodeň v červnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (21. 11. 2013)

a dále

  • Mezinárodní labské fórum dne 23. dubna 2013 v Ústí nad Labem, kde byla zainteresovaná veřejnost informována o aktuálním stavu implementace Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice.

Významnou součástí informování je také zveřejnění výsledků předběžného vyhodnocení po-vodňových rizik (v Závěrečné zprávě o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ v letech 2003 – 2011) a map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (interaktivní aplikace map).

Návrh části A Mezinárodního plánu byl 19. prosince 2014 zveřejněn na internetových stránkách MKOL a dne 22. dubna 2015 diskutován s veřejností na Mezinárodním labském fóru v Ústí nad Labem.